Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „ŚLĄSK W CHUŚCIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Śląsk w chuście” i w dalszych punktach niniejszego dokumentu zwane jest Stowarzyszeniem.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska
3.Siedzibą stowarzyszenia jest Rybnik.

§2

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 2015 r. poz. 1393 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3

Działalność Stowarzyszenia oparta jest w głównej mierze na pracy społecznej jego członków.

§4

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich.
2.Tworzenia środowiska wymiany doświadczeń i informacji dla rodziców oraz instytucji zainteresowanych ideą noszenia dzieci jak również ideą świadomego rodzicielstwa.
3. Integracja środowiska rodziców wokół ich potrzeb i dążeń .

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację imprez, spotkań , warsztatów, itp.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.
3. Udział w inicjatywach organizowanych przez inne organizacje, firmy czy instytucje.
4. Współpracę z podmiotami, osobami i instytucjami o podobnym profilu działania.
5. Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

CZŁONKOWSTWO

§7

Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne.

§8

1.Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i akceptuje statut stowarzyszenia.
2.Członkiem staje się po uzyskaniu decyzji Zarządu.

§9

1.Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w spotkaniach, warsztatach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2.Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia
c. regularnego opłacania składek.

§10

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. Pisemnej rezygnacji.
b. wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. Śmierci członka.
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Uchwala Walnego zebrania jest ostateczna.

WŁADZE

§11

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna

§12

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej powoływani są na czas 2 letniej kadencji.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walne Zgromadzenie opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.
4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§13

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§14

1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Drugi termin walnego zebrania odbywa się po uprzednim zawiadomieniu, nie wcześniej niż 30 minut po Pierwszym terminie walnego zgromadzenia
3. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie, uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
4. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej, zatwierdzanie budżetu rocznego i zasad jego realizowania.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się jawnie, chyba że głosowania tajnego nad określonym punktem obrad zażąda co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Nie udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z odwołaniem Zarządu.
3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalanie regulaminów.
8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§16

1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 30 dni od daty złożenia pisemnego wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Uchwały zapadają zwykłą większością, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
4. W działaniu na zewnątrz wymagane są dwa podpisy członków Zarządu w tym prezesa.
5. Zarząd opracowuje regulamin pracy Zarządu i podział kompetencji.

§19

Do kompetencji Zarządu należy :
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. zarządzanie majątkiem.
3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
7. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków stowarzyszenia,

§20

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stowarzyszenia, w tym przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
c. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem po przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e. możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§22

Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c. wpływy z działalności statutowej

§23

Wysokość składki członkowskiej ustala raz w roku Walne Zgromadzenie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o jego rozwiązaniu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy udziale minimum 50% członków Stowarzyszenia.

§25

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach